محدوده قیمت: از تا

1,350,000₺

اتاق خواب: 4حمام دستشویی: 3: 315

اپارتمان

1,350,000₺

اتاق خواب: 4حمام دستشویی: 3: 315

اپارتمان

اتاق خواب: 3حمام دستشویی: 2: 150

اپارتمان

470,000₺

اتاق خواب: 3حمام دستشویی: 2: 150

اپارتمان

750,000₺0₺

اتاق خواب: 3حمام دستشویی: 2sq mtr: 185

اپارتمان

750,000₺0₺

اتاق خواب: 3حمام دستشویی: 2sq mtr: 185

اپارتمان